Informator

COVID-19

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE

PANDEMII COVID-19

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 

BRACI GRIMM W LEŚNICY

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 dotyczą wszystkich pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Wymieniane w procedurach słowo „przedszkole” dotyczy placówek – Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy, Oddziałów Zamiejscowych w Dolnej, Kadłubcu, Górze św. Anny.

3. Celem procedur jest:

- zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID –19

- umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

4. Procedury określają działania , które zminimalizują możliwość zakażenia, ale

mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100 %

wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki zobowiązany jest wypełnić Oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),

6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r.

 

& 1

                            OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1 . Dyrektor  organizuje szkolenia dla pracowników  i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych mailem informacji od wychowawcówgrup o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do przedszkola w czasie pandemii.

5. Przekazuje rodzicominformację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje

o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem dziecka do placówki.W związku z powyższym wymagane jest podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2

6. Wyznacza pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika

PP Leśnica- sala Mrówki na poddaszu

O/Z Góra sw. Anny- kancelaria

O/Z Kadłubiec- przedsionek koło szatni

O/Z Dolna – przedsionek przy wejściu głównym do placówki.

7. Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny w skład którego wchodzą – rękawiczki jednorazowe , maseczki , fartuch ochronny,przyłbica

8. Zapewnia:

-  środki ochrony osobistej dla pracowników ( jednorazowe rękawiczki, maseczki ) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni

- instrukcje jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę, skutecznie myć ręce oraz

nakładać i zdejmować rękawice

- kosz na zużyte rękawice

- przy wejściu głównym do przedszkola dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dla dorosłych oraz instrukcję jak skutecznie dezynfekować ręce

- w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci

-  sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami

- na gazetkach dla rodziców numery telefonów do:  organu prowadzącego,

służb medycznych,stacji sanitarno – epidemiologicznej

9. Zapewnia codzienną dezynfekcję wyznaczonej części urządzeń na placu zabaw, z których będą korzystać dzieci. Pozostała część ogrodu zostanie zabezpieczona taśmą przed używaniem

& 2

                         OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1 .Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie ( na rozpoczęciu / zakończeniu pracy), z odnotowaniem na wyznaczonej liście.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID- 19

( duszności, kaszel, gorączka) pracownik zostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki

3. Bezwzględnie przy każdym wejściu /wyjściu z placówki / w trakcie pracy

pracownicy często dezynfekują  i myją ręce zgodnie z instrukcjami

4. Pracownicy podczas wykonywania czynności w placówce nie mają obowiązku noszenie maseczki

5. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą , w każdej przestrzeni przedszkola wynoszący 1,5 metra

6. Pracownicy obsługi:

a) woźne

-przed rozpoczęciem działalności placówki usuwają z sal przedmioty i sprzęty , których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować  np. pluszaki, dywany

- wykładziny dywanowe dezynfekują parowym mopem

-  w czasie pracy używają materiałowych fartuchów, podczas  dezynfekowania pomieszczeń  jednorazowych rękawiczek

-  w ciągu dnia wietrzą pomieszczenia co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasiezajęć

- wykonują  codzienne prace porządkowe , ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet ( monitoring )

- codziennie dezynfekują powierzchnie dotykowe- poręcze, klamki, wyłączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi, blaty stołów, zabawki, sprzęty używane przez dzieci( monitoring)

- podczas dezynfekcji ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, wietrzą pomieszczenia po dezynfekcji

- woźna czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka , u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID – 19

- woźna czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID -19

b) woźny-

- dezynfekuje codziennie wyznaczone przez dyrektora urządzenia na placu zabaw, zabezpiecza taśmą urządzenia, z których dzieci nie będą korzystały

- podczas napraw sprzętu w przedszkolu stosuje się do zasad obowiązujących wszystkich pracowników

Pracownicy kuchni – kucharka, pomoc kuchenna

- przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia

- nie kontaktują się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi

- wykonują zadania utrzymując odległość 1,5 metra pomiędzy stanowiskami pracy

- utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców

- wielorazowe naczynia i sztućce należy myc w zmywarce  z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600C lub je wyparzać

- po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego

Intendentka

- ma wyłączny dostęp do magazynów i dba o ich czystość

- wydaje towar kucharce

- prowadzi dokumentację zgodnie z przepisami HCCAP w placówce

- dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców używając jednorazowych rękawiczek, fartucha materiałowego i maseczki

- zwraca uwagę na ubiór dostawcy- biały fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość  samochodu, którym dostarczany jest towar.

- towary są dostarczane tylko  wejściem do przedszkola z tyłu budynku

- dostawca nie wchodzi do przedszkola, towar zostawia za drzwiami

7. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu. Ilość pracujących nauczycielek jest uzależniona od ilości zgłoszonych do przedszkola dzieci. W przypadku jednej grupy - dyżur pełni 1 nauczycielka , prowadząc tylko działania opiekuńczo- wychowawcze, pozostałe kontynuują edukacje zdalną w domu.

a) pełniący dyżur w placówce:

- organizują działania opiekuńczo- wychowawcze

- wyjaśniają wychowankom jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej , aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku

- poprzez własny przykład uczą dzieci prawidłowego i regularnego mycia rąk i instruują w jakich sytuacjach należy myć ręce, stale o tym przypominają i kontrolują wychowanków

- dzieci nie korzystają z płynów do dezynfekcji rąk, myją ręce tylko wodą z mydłem

- dzieci w przedszkolu nie mają obowiązku noszenia maseczki

- do wycierania rąk używa się tylko jednorazowych ręczników papierowych

- dzieci korzystają z dystrybutora wody tylko pod nadzorem nauczyciela

- na czas pandemii rezygnujemy z mycia zębów w przedszkolu

- nie organizujemy  wyjść poza teren przedszkola

- w ogrodzie przedszkolnym dzieci korzystają z wyznaczonych urządzeń ogrodowych , które codziennie są dezynfekowane

- zwracają uwagę, aby w jednym pomieszczeniu w sali lub przy jednej zabawce na placu zabaw nie gromadziło się więcej niż 2 dzieci, w odstępie od siebie

- dzieci nie przynoszą z domu do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów

b) nie pełniący dyżuru w placówce:

- wykonują pracę zdalnie zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2020 z dnia 25 marca 2020r Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy w sprawie organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia pracy placówki

- w godzinach pracy placówki są „ pod telefonem”, aby w razie potrzeby włączyć się w niezbędne działania przedszkola

 

& 3

                                  OBOWIĄZKI RODZICÓW

1 . Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa  i choroby

COVID – 19 w przedszkolu i podpisują omówione w &1 pkt. 4 OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówione w &2 pkt.5 OSWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 2

2 . Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka , które są istotne.

3 . Nie wysyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4. Przyprowadzają do przedszkola wyłącznie dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych

5 . Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeżeli dziecko wcześniej chorowało.

6. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, personel przedszkola może odmówić przyjęcia do przedszkola.

7. Dziecku, które ukończyło 4 lata rodzice zapewniają indywidualną maseczkę w celu osłony ust i nosa w drodze do i z przedszkola. Z chwilą przyprowadzenia dziecka do przedszkola rodzic zabiera maseczkę do domu.

8.Rodzic , który przyprowadza dziecko do przedszkola i je odbiera powinien mieć założoną własną maseczkę oraz założone własne jednorazowe rękawiczki

9 .Rodzice wyjaśniają dziecku, że nie może zabierać do przedszkola żadnych zabawek ani niepotrzebnych przedmiotów.

10 . Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny min. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, nie przytulaniu się do nauczyciela , unikaniu częstego dotykania oczu, nosa, i ust.

11 . Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kaszlania.

12. Są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i odbierania telefonów z przedszkola

 

&4

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od godz. 6.30 do 16.00, a w placówkach zamiejscowych od 8.00 do 13.00

Wejście do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem

2. Ograniczenie liczebności grup:

- pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola maja dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia,służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

- liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12, jednakże w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu

prowadzącego może być zwiększona – nie więcej niż o 2 . W związku z powyższym w sali może przebywać 12 dzieci i dwie osoby dorosłe

- liczbę dzieci w danej sali ustala się na podstawie jej powierzchni- minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna( zgodnie z zaleceniami GIS

3. Przyprowadzanie dzieci do placówki

- tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce

- rodzic, który przyprowadza dziecko do przedszkola powinien mieć założoną własną maseczkę oraz założone własne jednorazowe rękawiczki

- zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracownika placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry

- rodzic odprowadza dziecko do drzwi przedszkola, ale nie wchodzi do środka, sygnalizuje przyjście poprzez naciśnięcie dzwonka przy drzwiach wejściowych.

- po dziecko przychodzi woźna zabezpieczona w maseczkę i jednorazowe rękawiczki i mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym.

Temperatura dziecka jest zapisywana na liście

Zdrowe dziecko odbiera od rodzica, pomaga się przebrać w szatni i odprowadza dziecko do nauczyciela

- jeżeli temperatura mierzona dziecku wynosi 370C , dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola

- dzieci są przyjmowane do godz. 8.15. Po jej upływie wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze, wycierane podłogi

4. Odbieranie dzieci z przedszkola

- rodzic, który odbiera  dziecko z przedszkola powinien mieć założoną własną maseczkę oraz założone własne jednorazowe rękawiczki.

- sygnalizuje przyjście poprzez naciśnięcie dzwonka przy drzwiach wejściowych.

- nauczyciel odprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje dyżurującej woźnej

zabezpieczonej w maseczkę i jednorazowe rękawiczki,która pomaga się ubrać dziecku w szatni i odprowadza dziecko do rodzica.W obecności rodzica mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym. Zdrowe dziecko przekazuje rodzicowi.Temperatura dziecka jest zapisywana na liście

 

& 5

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK  ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

 

1 Zasady postępowania w przypadku podejrzenia u dziecka zakażenia koronowirusemlub choroby COVID -19 ( duszności, kaszel, gorączka):

- nauczyciel zawiadamia dyrektora , rodziców  o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola

- w czasie oczekiwania na rodziców  -bezzwłocznie kieruje dziecko do tzw. Izolatorium - wyznaczonego pomieszczenia w placówce

-  woźną ,która  zabezpiecza się w przyłbicę ,maskę, fartuch ochronny, jednorazowe rękawiczki, pozostaje z dzieckiem zachowując min. 2 metry odległości do momentu odbioru dziecka przez rodziców

- zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną a w razie złego stanu zdrowia

dziecka dzwoni na 999 lub 112

2 Zasady postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronowirusem lub choroby COVID -19 ( duszności, kaszel, gorączka):

- zalecenie dla pracowników:

W przypadku niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, telefonicznie informują  dyrektora, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem

- pracownik na stanowisku pracy :

zgłasza fakt dyrektorowi , który od razu odsuwa od pracy pracownika  i bezzwłocznie kieruje go  do wyznaczonego na Izolatorium pomieszczenia, gdzie  czeka na transport indywidualny do domu

- wyznacza  osobę, która przystępując do działania zabezpiecza się w maskę, fartuch ochronny, jednorazowe rękawiczki, pozostaje z pracownikiem zachowując min. 2 metry odległości

dyrektor:

- informuje wskazaną przez pracownika osobę o konieczności odebrania

pracownika z placówki

- bezzwłocznie zawiadamia stację sanitarno- epidemiologiczną i ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń

- poddaje obszar, po którym poruszał się pracownik gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych ( klamek, poręczy, uchwytów itp.)

- ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach placówki w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie

- na zalecenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wdraża dodatkowe procedury

 

& 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1 Procedury bezpieczeństwa wchodzą  w życie z dniem podpisania przez dyrektora

2 Procedury obowiązują do odwołania.

 

Dyrektor PP Leśnica - Gabriela Tiszbierek

ZARZĄDZENIE NR 5/2020

DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. BRACI GRIMM W LEŚNICY

DNIA  5 MAJA  2020r

 

W sprawie wprowadzenia PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 w Publicznym Przedszkolu im. Braci Grimm w Leśnicy

 

 

Na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej( Dz.U. z 2019r.

poz. 59, oraz z 2020r.poz. 322,374 i 567) zarządzam co następuje:

 

&1

Wprowadza się Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID - 19

w Publicznym Przedszkolu im. Braci Grimm w Leśnicy oraz Oddziałach Zamiejscowych w Dolnej, Kadłubcu, Górze św. Anny, stanowiący załącznik

do niniejszego zarządzenia.

&2

1. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID - 19 zostaną

udostępnione na stronie internetowej przedszkola.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID - 19 zostanie dołączone do akt osobowych pracownika.

3. Pracownicy nowo zatrudnieni będą zapoznawani z treścią Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID - 19 bezpośrednio przed nawiązaniem stosunku pracy.

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Dyrektor PP Leśnica - Gabriela Tiszbierek

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa

w okresie pandemii COVID- 19

w Publicznym Przedszkolu im. Braci Grimm w Leśnicy

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

https://drive.google.com/open?id=1dNXbS700yNs-tSBWVYepHsDq1e6HbtYD

 

Załącznik nr 2 do Procedur bezpieczeństwa

w okresie pandemii COVID- 19

w Publicznym Przedszkolu im. Braci Grimm w Leśnicy

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

https://drive.google.com/open?id=1H5Ji27flNOqsNWZq203DMFVi7eCZZwhB

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

 

- zapewnia bezpieczne miejsce do zabawy

i nauki dla 93 dzieci

- jest placówką nieferyjną, czynną 11 miesięcy

w okresie od września do końca lipca

- otwarte od poniedziałku do piątku

w godzinach 6.30 – 16.00, zgodnie z potrzebami rodziców od 5.30

- realizuje nieodpłatną podstawę

programową w zakresie wychowania

przedszkolnego w godz. 8.00 – 13.00

- do placówki uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat

- do dyspozycji wychowanków przeznaczone są cztery jasne, słoneczne, przestronne sale wyposażone w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz toalety dostosowane do wieku oraz możliwości rozwojowych dzieci

- na terenie placówki znajduje się duży ogród przedszkolny - drewniane konstrukcje, piaskownice oraz urządzenia zabawowe

posiadają certyfikaty – dzieci bezpiecznie mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu oraz wszechstronnie się rozwijać

- proponujemy dzieciom nieodpłatne zajęcia

z języka niemieckiego , angielskiego ,religii,

- dla dzieci wymagających wsparcia nauczyciela

organizowane są zajęcia specjalistyczne : korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne

rewalidacyjne.

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dla dzieci organizujemy: wycieczki, wyjazdy do kina oraz teatru, rajdy piesze, spotkania z „żywym aktorem” oraz ciekawymi osobami na terenie placówki.

Dajemy możliwość zaprezentowania dzieciom swoich umiejętności oraz zdolności poprzez udział w organizowanych na terenie przedszkola uroczystościach, występach dla społeczności lokalnej, udział w konkursach, olimpiadach i przeglądach organizowanych na terenie gminy, powiatu,

województwa,kraju.

Wspieramy wychowanków w indywidualnym rozwoju.

Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz radzenia sobie z trudnościami

Rodzicom proponujemy:

- współdecydowanie o działalności przedszkola

- stałą współpracę z dyrektorem oraz

wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną

- ujednolicenie oddziaływań na płaszczyźnie dom – przedszkole w celu osiągnięcia sukcesów w pracy

z dzieckiem

- udział w zajęciach otwartych oraz uroczystościach przedszkolnych

- w listopadzie zabawę andrzejkową organizowaną przez Radę Rodziców

- w czerwcu udział całej rodziny w Festynie Rodzinnym organizowanym na terenie ogrodu przedszkolnego

- rodzinne konkursy

- rodzinne rajdy piesze w celu integracji dzieci oraz rodziców w grupie

 

PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ

W NASTĘPUJĄCYCH

PROGRAMACH EDUKACYJNYCH

- ogólnopolski program edukacji ekologicznej

Kubusiowi Przyjaciele Natury”

- ogólnopolski program edukacji zdrowotnej

Akademia Aquafresh”

- ogólnopolska akcja „ Cała Polska czyta

dzieciom”

- we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Strzelcach Opolskich

bierzemy udział w programie edukacji antytytoniowej

Czyste Powietrze wokół nas”

oraz realizujemy Program „ Moje dziecko idzie

do szkoły”

- projekt „Bilingua- łatwiej z niemieckim”

- projekt edukacyjny „ Mamo, tato wolę wodę”

- projekt ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Chronimy dzieci”

Przedszkole

- aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym

- organizuje międzyprzedszkolne konkursy gminne

- pozyskuje sponsorów

- jest liderem szkoleń dla nauczycieli przedszkoli Gminy Leśnica

- współpracuje z przedszkolami w Niemczech - Lutzelbach, Gerbrunn, Crostwitz

- organizuje akcje charytatywne – Góra Grosza, Czysty Aniołek, Szlachetna Paczka, zbieramy plastikowe

nakrętki dla chorych dzieci

- jest miejscem praktyk pedagogicznych dla nauczycieli

z opolskich uczelni oraz studentów z Niemiec

- nauczycielki są autorkami programów własnych